Legalitatea monedei bitcoin după țară sau teritoriu

Bitcoin law uk

În acest sens, este necesară în special o nouă clarificare a domeniului de aplicare al scutirilor pentru operaţiunile financiare.

II — Cadrul juridic 2.

bitcoin law uk cele mai bune brokeri bitcoin din marea britanie

În măsura în care Curtea a interpretat această din urmă dispoziţie, interpretarea poate fi aplicată şi în prezenta cauză. În legislaţia suedeză se regăsesc dispoziţii corespunzătoare prevederilor din dreptul Uniunii menţionate mai sus. III — Litigiul principal 6. Preţul unei unităţi bitcoin se calculează în funcţie de cursul de schimb indicat de o anumită platformă virtuală de schimb, la care se adaugă, respectiv din care se scade un anumit procent cu titlu de contraprestaţie pentru intermedierea schimbului.

Potrivit constatărilor instanţei de trimitere, bitcoin este acceptată ca mijloc de plată de către anumite persoane şi profesionişti care desfăşoară activităţi comerciale pe internet. Monedele bitcoin sunt stocate piața bitcoink formă de date informatice pe calculatorul unui utilizator sau al unui alt prestator de servicii, iar transferul se realizează numai electronic.

Această monedă nu provine de la un anumit emitent, ci este creată pe internet cu ajutorul unui algoritm programat de către o persoană încă necunoscută. Bitcoin nu este prevăzută ca mijloc de plată în legislaţia niciunui stat. Înainte de a-şi începe activitatea, domnul Hedqvist a solicitat Comisiei de Drept Fiscal suedeze Skatterättsnämnd bitcoin law uk aviz prealabil pentru a şti dacă trebuie sau nu trebuie să plătească TVA pentru operaţiunile de vânzare-cumpărare de monedă bitcoin descrise mai sus.

În acest aviz, vânzarea-cumpărarea de monedă bitcoin a fost calificată drept serviciu prestat cu titlu oneros, care este însă scutit, întrucât bitcoin este un mijloc de plată utilizat asemenea celorlalte mijloace legale de plată.

30 mai 2017

Administraţia financiară suedeză a atacat în justiţie acest aviz. IV — Procedura în fața Curții 9. În procedura în faţa Curţii au depus observaţii scrise cu privire la aceste întrebări autoritatea fiscală suedeză Skatteverketdomnul Hedqvist, Republica Federală Germania, Republica Estonia şi Comisia Europeană.

V — Apreciere juridică Prezenta cauză are ca obiect două probleme diferite. Pe de o parte, este vorba despre caracterul impozabil al operaţiunilor de schimb, aşadar despre problema dacă această activitate constituie o operaţiune impozabilă prevăzută de Directiva TVA litera A de mai jos.

bitcoin law uk este permisă tranzacționarea bitcoin în islam

Pe de altă parte, în situaţia în care se va constata că operaţiunile de schimb sunt impozabile, este necesară clarificarea problemei dacă sunt într-adevăr supuse taxei, adică dacă nu sunt scutite litera B de mai jos.

A — Schimbul de monede bitcoin ca serviciu prestat cu titlu oneros Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanţa de trimitere doreşte să ştie dacă activitatea pe care intenţionează să o desfăşoare domnul Hedqvist trebuie considerată o prestare de servicii cu titlu oneros în sensul articolului 2 alineatul 1 litera c bitcoin law uk Directiva TVA şi, astfel, dacă este supusă în principiu taxei pe valoarea adăugată.

Atracția crypto valutelor și inevitabila impozitare

Într-o chestiune similară, în cauza First National Bank of Chicago, Curtea a hotărât deja că schimbul valutar, în cadrul căruia o bancă stabileşte cursuri de schimb diferite pentru vânzarea şi cumpărarea respectivelor monede, reprezintă un serviciu cu titlu oneros 3. În acel caz, serviciul impozabil prestat de bancă a constat numai în activitatea de schimb, iar nu şi în transferul monedelor propriu-zise.

Astfel, Curtea a bitcoin law uk că acest transfer nu constituie nici o livrare de bunuri, nici valoarea de piață a bitcoinului prestare de servicii, întrucât monedele reprezintă mijloace legale de plată 4. În ceea ce priveşte serviciul de schimb impozabil, Curtea a considerat că, în principiu, sunt efectuate cu titlu oneros schimburile în care există o diferenţă de preţ între preţul de cumpărare şi preţul de vânzare al respectivelor valute.

Această hotărâre se bazează pe faptul că transferul mijloacelor legale de plată nu îndeplineşte ca atare condiţiile necesare pentru a fi considerat o operaţiune supusă TVA-ului 5. Dimpotrivă, acesta nu poate fi, în principiu 6decât o contraprestaţie pentru o operaţiune taxabilă, întrucât taxa pe valoarea adăugată este o taxă percepută asupra consumului final de bunuri 7.

Spre deosebire btc preis aur sau de ţigări, de exemplu, care sunt sau au fost folosite în mod direct sau indirect ca mijloc de plată, mijloacele legale de plată moderne nu prezintă în principiu nicio altă posibilitate de utilizare practică decât aceea a unui mijloc de plată.

Funcţia lor se limitează în cazul unei operaţiuni la a facilita schimbul de bunuri în economia națională; în această calitate, ele nu sunt însă consumate sau utilizate ca bunuri.

Ceea ce este valabil în cazul mijloacelor legale de plată, ar trebui să fie valabil şi pentru celelalte mijloace de plată care îndeplinesc exclusiv această funcţie.

Atracția crypto valutelor și inevitabila impozitare 30 mai Daniel Petre, Director Deloitte România Acolo unde există potențial de a colecta sume la buget statul va interveni prin impozitare mai devreme sau mai târziu.

Chiar dacă asemenea mijloace de plată bitcoin law uk nu sunt prevăzute de lege şi nu sunt supravegheate, ele eca btc coinsmarketuri totuşi, din perspectiva taxei pe valoarea adăugată, aceeaşi funcţie ca mijloacele de plată legale; prin urmare, în concordanţă cu principiul neutralităţii fiscale bitcoin law uk în ipostaza sa de principiu al egalităţii de tratament 8 —, acestea trebuie tratate în principiu în acelaşi mod.

Această concluzie este în concordanţă cu jurisprudenţa. Potrivit constatărilor instanţei de trimitere, şi monedele bitcoin reprezintă un mijloc de plată pur.

Singurul scop în care acestea sunt deţinute este acela de a fi bitcoin law uk la un anumit moment la rândul lor ca mijloace de plată. Prin urmare, în scopuri privind aplicarea TVA-ului asupra operaţiunilor, acestea trebuie tratate la fel ca mijloacele legale de plată. Rezultă, aşadar, că jurisprudenţa din Hotărârea First National Bank of Chicago trebuie aplicată şi la moneda bitcoin.

Transferul acesteia nu reprezintă ca atare o operaţiune impozabilă. Dar cât de mult bitcoin este lăsat domnul Hedqvist intenţionează să cumpere şi să vândă moneda bitcoin în schimbul coroanelor suedeze, operaţiune al cărei preţ este prevăzut cu un adaos faţă de cursul de schimb al unei anumite burse electronice, activitatea sa o btc ultima dată şi pe aceea de prestare de servicii cu titlu oneros conform articolului 2 alineatul 1 litera c din Directiva TVA, sub forma unui schimb.

B — Scutirea schimbului de monedă bitcoin În al doilea rând, trebuie să se clarifice problema dacă serviciul constând în schimbul de monedă bitcoin în coroane suedeze reprezintă o operaţiune scutită în conformitate cu articolul alineatul 1 din Directiva TVA. În ordonanța de trimitere sunt enumerate în mod întemeiat ca scutiri relevante în speţă operaţiunile de la literele de şi f din directiva menţionată.

Meniu de navigare

În continuare, vom analiza aceste operaţiuni în ordine inversă. Operaţiuni cu valori mobiliare [ litera f ] Cu toate acestea, astfel cum a stabilit Curtea, articolul alineatul 1 litera f din Directiva TVA cuprinde numai drepturi de proprietate asupra unei persoane juridice, creanţe împotriva unui anumit debitor, precum şi drepturile aflate în legătură cu aceste drepturi Nici coroana suedeză, nici bitcoin nu intră în vreuna dintre aceste categorii.

Prin urmare, scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera f din Directiva TVA nu este aplicabilă în prezenta cauză. Operaţiuni cu mijloace de plată [ litera e ] În continuare, se ridică problema dacă este aplicabilă scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera e din Directiva TVA. Prima condiţie care trebuie îndeplinită pentru a opera scutirea este existenţa unei legături cu mijloacele de plată, indiferent dacă sunt sau nu sunt sub formă de numerar.

bitcoin law uk depuneți btc cu card de credit

Formularea este, cu siguranță, largă, întrucât în cele din urmă orice operaţiune plătită cu bani priveşte şi un mijloc de plată. Acest lucru este valabil şi în situaţia în care s-ar fi dorit să se impună — corespunzător jurisprudenţei relative la scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera f din Directiva TVA privind operaţiunile cu valori mobiliare 13 — condiţia ca operaţiunea să fie de natură să dea naştere, să modifice sau să stingă drepturile şi obligaţiile părţilor referitoare la mijloacele de plată.

Este însă clar că această scutire nu poate fi aplicată în măsura în care doar una dintre părţile implicate într-o tranzacţie transferă mijloace de plată, în timp ce cealaltă parte furnizează bunuri sau prestează servicii.

Legalitatea monedei bitcoin după țară sau teritoriu

În acest caz, transferul mijloacelor de plată reprezintă contraprestaţia pentru o livrare de bunuri sau pentru prestarea unor servicii. În cazul în care scutirea s-ar aplica unui astfel de transfer unilateral de mijloace de plată, toate operaţiunile, cu excepţia operaţiunilor de schimb, ar fi scutite de la plata TVA-ului. Scutirea poate fi însă aplicată în acele cazuri precum cel din speţă, în care un mijloc de plată este schimbat cu titlu oneros într-un alt mijloc de plată.

Operaţiunea taxabilă este în aceste cazuri — aşa cum am arătat 14 — serviciul reprezentat de schimb. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte prezentul caz referitor la schimbul de coroane suedeze, care în Regatul Suediei reprezintă un mijloc legal de plată, şi de monede bitcoin, care nu sunt recunoscute ca mijloc legal de plată în niciun stat, se ridică următoarea întrebare: este necesar ca ambele monede între care se face schimbul să fie recunoscute ca mijloace legale de plată?

Articolul alineatul 1 litera e din Directiva Bitcoin law uk nu oferă un răspuns neechivoc la această întrebare. Astfel, potrivit redactării textului în limba engleză, ar fi suficient şi să existe un schimb în care numai una dintre părţi foloseşte un mijloc legal de plată, precum, în speţă, coroana suedeză.

Într-o modalitate și mai largă este formulată versiunea în limba finlandeză, care nu impune condiția ca valuta să fie un mijloc legal de plată, spre deosebire de bancnote sau monede Astfel, toate celelalte monede, inclusiv monedele virtuale precum bitcoins, având alte forme decât în numerar, ar putea fi scutite de taxă.

bitcoin law uk bitcoin mining xbox one

În plus, versiunea în limba italiană pune în discuţie chiar şi aspectul dacă mijloacele de plată între care are loc schimbul trebuie într-adevăr să aibă statut legal. Astfel, potrivit acestei versiuni, este determinant efectul liberatoriu al mijlocului de plată.

bitcoin law uk când a pornit coinbase de tranzacționare bitcoin

Totuşi, şi moneda bitcoin poate avea efect liberatoriu, dacă părţile au convenit astfel. Având în vedere diferenţele dintre versiunile lingvistice, problema legată de mijlocul de plată la care se referă scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera e din Directiva TVA poate fi soluţionată numai prin raportare la finalitatea acestei scutiri În acest sens, în speţă este necesar să se examineze numai aspectul dacă schimbul unui mijloc legal de plată într-un mijloc de plată pur, dar care nu este prevăzut de lege, este acoperit de finalitatea scutirii în discuţie.

În orice bitcoin law uk, are caracter de operaţiune financiară şi schimbul de mijloace de plată pure în care este implicat — precum în speţă — numai un mijloc legal de plată. Această concluzie rezultă chiar şi numai din faptul că, astfel cum am arătat în cele ce precedă 19transferul unui mijloc de plată pur îndeplineşte în contextul taxei pe valoarea adăugată numai funcţia de plată.

Cu toate acestea, Curtea nu s-a pronunţat până în prezent cu privire la finalitatea specifică a scutirii de la litera e a articolului alineatul 1 din Directiva TVA care face obiectul interpretării în speţă.

Scutirea de TVA are întotdeauna ca urmare reducerea costurilor aferente prestaţiei respective. În speţă, aceasta se referă la prestarea de servicii de schimb privind mijloace de plată pure. Considerăm că finalitatea scutirii operațiunilor privind mijloacele de plată este aceea de a nu împiedica convertibilitatea mijloacelor de plată pure prin perceperea TVA-ului. Acest lucru este important şi din punctul de vedere al pieţei interne, întrucât, în măsura în care prestaţiile transfrontaliere necesită un schimb de monedă din partea beneficiarului, aplicarea TVA-ului la bitcoin law uk de schimb ar însemna că achiziţionarea transfrontalieră a serviciului ar fi taxată suplimentar faţă de prestaţiile achiziţionate pe teritoriul naţional.

Bitcoin Romania

Scutirea nu este însă limitată la monedele ţărilor din Uniune. Sunt scutite toate monedele de pe mapamond. Astfel, finalitatea articolului alineatul 1 litera e din Directiva TVA este de a permite ca toate valutele să fie convertibile într-un mod cât mai neoneros posibil în interesul unor plăți eficiente.

Se circumscrie acestui scop şi scutirea schimbului de mijloace legale de plată în mijloace de plată care nu au un statut legal, dar care sunt totuşi — precum bitcoin din speţă — mijloace de plată pure.

 • Затем тронул ручку управления, и стена помчалась вверх.
 • Schema bitcoin
 • Настанет день, когда человечество снова будет готово отправиться к звездам.
 • Folosind bitcoin în india
 • Bitcoin automatizat trader
 • Зона Тишины была снята -- в секретности больше не было никакой нужды.
 • Cum să faci tranzacționare în bitcoin

Atât timp cât există mijloace de plată care sunt folosite pentru efectuarea plăţilor, deoarece îndeplinesc în circuitul civil aceeaşi funcţie de plată ca mijloacele de plată legale, aplicarea TVA-ului asupra schimbului acestor mijloace de plată ar însemna că plăţile ar fi taxate suplimentar.

În bitcoin law uk, articolul alineatul 1 litera e din Directiva TVA este în concordanţă cu dreptul primar 20 şi trebuie interpretat în special în lumina principiului general al egalităţii de tratament prevăzut la articolul 20 din Carta drepturilor fundamentale.

bitcoin law uk forex crypto market

În acest sens, Curtea face deseori referire la principiul neutralităţii fiscale şi arată că este necesar ca, în vederea realizării neutralităţii concurenţiale în materie de TVA, operaţiunile echivalente să fie taxate în acelaşi mod Având în vedere cele prezentate mai sus, în speţă ar bitcoin site- uri de cheltuieli să existe o diferenţă esenţială între schimbul de mijloace legale de plată în mijloace de plată de asemenea legale şi schimbul de mijloace legale de plată în mijloace de plată pure — în speţă, în monedă bitcoin — pentru a se putea justifica un tratament diferit.

Aceasta pentru că ambele mijloace de plată îndeplinesc aceeaşi funcţie în măsura în care sunt acceptate pe piaţă ca mijloace de plată. În ceea ce priveşte TVA-ul, nu putem constata o astfel de diferenţă esenţială. Argumentele invocate în special de Republica Federală Germania referitoare la bitcoin coinmarketcap pret de stabilitate valorică şi la riscul de fraude pe care îl prezintă bitcoin nu sunt de natură a justifica un tratament diferit.

Independent de aspectul dacă, în funcţie de monedă, astfel de riscuri bitcoin law uk putea exista şi în cazul mijloacelor de plată legale, astfel de consideraţii sunt relevante numai în cadrul măsurilor de supraveghere a pieţelor financiare de către stat, dar nu și în privința legislaţiei în materie de TVA.

Astfel, din jurisprudenţă rezultă că, şi în situaţia în care un anumit comportament ar fi interzis potrivit legislaţiei privind supravegherea, acest lucru nu ar avea nicio influenţă asupra tratamentului din perspectiva TVA-ului În concluzie, scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera e din Directiva TVA se aplică şi în cazul în care — precum în speţă — o monedă care reprezintă un mijloc legal de plată este schimbată într-o altă monedă, care nu reprezintă un mijloc legal de plată, dar care este utilizată pentru efectuarea plăţilor ca bitcoin law uk de plată pure.

Operaţiuni cu instrumente negociabile [ litera d ] Este posibil ca, în pofida opiniei noastre, Curtea să rețină că scutirea prevăzută pentru mijloacele de plată la articolul alineatul 1 litera e din Directiva TVA nu este aplicabilă în speţă, întrucât bitcoin nu este un mijloc de plată legal.

 • Он мог бы сердиться на своего Мастера за то, что тот поработил его, -- и равно быть недовольным Олвином и Центральным Компьютером, которые обманом вернули его в мир правды.
 • Bitcoin trading irlanda
 • Спросил Хилвар, как обычно, чуть-чуть опередив Элвина.
 • Info trading bitcoin
 • Bitcoin fpga plăcile
 • Стирание общественной памяти было настолько полным, что невозможно было поверить, будто такое могло произойти в силу какой-то случайности.
 • Bitcoin ieftine bitcoin

În acest caz, trebuie să se examineze şi bitcoin law uk nu cumva scutirea prevăzută la articolul alineatul 1 litera d din Directiva TVA ar putea fi aplicată în speţă operaţiunilor privind instrumentele negociabile.

În Hotărârea Granton Advertising, Curtea a arătat că scutirea cuprinde diferite forme ale transferului de bani În concluziile pe care le-am prezentat în acea cauză am considerat la rândul nostru că sensul scutirii se găseşte în faptul că drepturile care sunt asimilate în circuitul civil banilor trebuie analizate din punctul de vedere al TVA-ului la fel ca transferul unei sume de bani, fiind astfel scutite Cu toate acestea, aplicarea acestei scutiri în prezenta cauză nu este posibilă pentru două motive.

În speţă însă nu sunt schimbate drepturi asupra monedei bitcoin, ci chiar monede bitcoin. Având în vedere aceste constatări, nu trebuie să se clarifice aspectul dacă această scutire — astfel cum a susţinut Republica Estonia — cuprinde numai drepturile privind mijloacele legale de plată.